Dec 10 2008

Pambagyaharjo

Published by under Pambagyaharja

Winantu ing kawilujengan kairing sugotho pakurmatan, kepareng kula ngaturaken

Assalamu'alaikum wr wb.

Wonten ingkalodhangan wekdal menika keparing kita sami ngaturaken puja puji hangastuti awit sakit kersanipun Gusti Ingkang Hangarya Jagad sampun keparing sih wilasanipun dhumateng kita ingkang arupi kanugrahan mawurahan, berkah dan rahmad. Kita raosaken tresnanipun Allah SWT tansah kaparingaken dhumateng kita sedaya kanthi tansah paring pitedhah ingkang arupi agami Islam.

Shalawat lan salam mugi tansaha katetepna dhumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW ingkang tansah paring katresnan dhumateng sedaya umatipun dhumugi ing akhir jaman sakmangkeh. Makaten ugi dhumateng kulawarga, sohabat lan pendherekipun mugia tansah kaparingan syafa'at ing yaumil qiyam.

Dumateng para pamriksa, kula ngaturaken aguing panuwun awit panjenengan saya sampun kersa rawuh lan mriksani wonten ing blog kula menika. Mugi saged paring tambahing kawruh lan seserepan ingkang inggal dhumateng kula. Semanten ugi mugi blog menika saged nuwuhaken manfaat dhumateng kita sedaya. Ananging gandeng kula namung satunggaling tidah sawantah ingkang tansah sinandangan cupet saha cekak wonten ing samudayanipun ing mbok bilih wonten ing blog menika kathah seratan ingkang mboten mranani ing panggalihan Panjenengan saya kula nyuwun agunging samudra pangaksami.

Matura sembah suwun, Wassalam'ualaikum wr wb.

No responses yet